'Công chúa thuốc lào' bẻ tay, rút lưỡi chữa câm điếc

Thắm - 7/12/2017 10:49 am

Hàng trăm người kéo đến nhà "cô Nhung" hay "Công chúa thuốc lào" để được chữa bằng cách bẻ, kéo tay, vặn, dẫm chân, rút lưỡi.

Back to Top